ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 3ΩΝ ΧΩΡΩΝ

"Real estate investing remains a true and tried means of building mutual trust and wealth"

Η Κυπριακή κυβέρνηση, με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδύσεων, έχει αναθεωρήσει το εδάφιο 62 του Κανονισμού Μετανάστευσης, έτσι ώστε πολίτες τρίτων χωρών να μπορούν –υπό προϋποθέσεις- να έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αιτήσεις, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, αξιολογούνται γρήγορα εντός 2 μηνών και αφορούν όχι μόνο τον κύριο αιτητή αλλά και τα μέλη της οικογένειας του (γονείς, σύζυγος, τέκνα έως 25 ετών).

Ενδεικτικά ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια:

  1. Αγορά ακίνητης περιουσίας εμπορικής αξίας τουλάχιστον 300.000μ πλέον ΦΠΑ. Η αγορά μπορεί να γίνει από εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του αιτούντος (ή στο όνομα και των δύο συζύγων) και εκείνος ή εκείνοι αποτελούν τους μοναδικούς μετόχους. Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση αίτησης, συνοδευόμενης από συμβόλαιο αγοράς και απόδειξη πληρωμής για το ελάχιστον ποσό των 200.000 πλέον ΦΠΑ. Το συμβόλαιο θα πρέπει να έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  2. Ελάχιστο κεφάλαιο ύψους 30.000 κατατεθειμένο σε Κυπριακό λογαριασμό το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο για περίοδο 3 ετών έως ότου αποδεσμευτεί αυτόματα χωρίς περαιτέρω ενέργειες.
  3. Ο αιτητής θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει εισοδήματα (μισθούς, συντάξεις, μερίσματα, αποδόσεις) εξωτερικού ύψους 30.000 ετησίως, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε τέκνο και 8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα.